Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een overlegorgaan waarin vertegenwoordigers van ouders en personeelsleden zitting hebben. Onze MR bestaat doorgaans uit 3 ouders en 3 leerkrachten en wordt voor 2 jaar gekozen. Ouders hebben via de MR invloed op de beleidsvorming van De Kleine Keizer. De MR vergadert ongeveer 6x per jaar. In de huidige samenstelling van de MR zijn de vertegenwoordigers vanuit de oudergeleding:
  • Mevr. Tina van Wouw
  • Mevr. Sabine Leerentveld
  • Dhr. Frank de Boer
De personeelsgeleding wordt op dit moment door mevr. Ingrid Sack (voorzitter), Cindy de Graaf en Rineke Ros vertegenwoordigd. De rechten en plichten van de MR liggen vast in het MR-reglement (dit ligt ter inzage op school). De directeur treedt in deze vergaderingen op als vertegenwoordiger van het bestuur van “De Haagse Scholen” . Sinds 1 januari 2006 kent het openbaar onderwijs in Den Haag ook een GMR. De leden van de MR van alle scholen kiezen uit hun midden 14 leden (7 ouders en 7 personeelsleden) die samen de GMR vormen. Zij houden zich bezig met zaken op bovenschools niveau. [Not a valid template] Van Links naar rechts: Frank de Boer, Tina van Wouw, Sabine Leerentveld, Cindy de Graaf en Rineke Ros.